Radix Sort

yijin3018·2021년 11월 11일
0
 • 개념 : 낮은 자리수부터 비교 정렬.
 • 특징
  • 비교연산 x
  • stable
 • 장점
  • 정렬 속도 빠름.
 • 단점
  • 기수 테이블 크기만한 메모리 필요함. - 중간결과 저장 bucket공간 필요
 • 시간복잡도 : O(nK)O(nK) (K : 원소의 최대값)
 • 공간복잡도 : O(n+K)O(n+K)
arr = [4,2,5,6,1,3]

# Solution 1
a = [3,1,2,5,4,6]

def heap_sort(a):
  for i in range(1, len(a)):
    c = i
    while c!=0:
      r = (c-1) // 2
      if a[r] < a[c]:
        a[r], a[c] = a[c], a[r]
      c = r
  for j in range(len(a)-1, -1, -1):
    a[0], a[j] = a[j], a[0]
    r = 0
    c = 1
    
    while c<j:
      c = 2 * r + 1
      if c < j-1 and a[c] < a[c+1]:
        c += 1
      if c< j and a[r] < a[c]:
        a[r], a[c] = a[c], a[r]
      
      r=c
heap_sort(a)
print(a)

# Solution 2
a = [3,1,2,5,4,6]

def heapify(arr, index, heap_size):
  largest = index 
  left_index = 2 * index + 1 
  right_index = 2 * index + 2 
  if left_index < heap_size and arr[left_index] > arr[largest]: 
    largest = left_index 
  if right_index < heap_size and arr[right_index] > arr[largest]:
    largest = right_index 
  if largest != index:
    arr[largest], arr[index] = arr[index], arr[largest] 
    heapify(arr, largest, heap_size) 
        
def heap_sort(arr): 
  length = len(arr) 
  for i in range(length // 2 - 1, -1, -1):
    heapify(arr, i, length) 
  for i in range(length - 1, 0 , -1):
    arr[0], arr[i] = arr[i], arr[0]
    heapify(arr, 0, i) 
  return arr

heap_sort(a)
print(a)
profile
💻 For Computer Science..

0개의 댓글