# &lt

6개의 포스트

0724

Additional Selectors eq() eq()는 선택자 중 동일한 태그 중 하나를 특정 first(), last() first는 eq(0), last는 eq(마지막 인덱스 번호)와 같음 lt(), gt() gt(i)는 i보다 큰 인덱스 전체 선택, lt(i)는 i보다 작은 인덱스 전체 선택 next(), prev() next()와 prev()는 해당 태그 뒤와 앞의 태그 선택 append()는 선택된 태그 안에 추가하는 함수이므로 next() 혹은 prev()로 선택 불가 find() find()는 대상 태그의 하위 태그로 한정된 범위에서 태그를 선택하여 추출 Inserting within HTML html() : 자바스크립트의 innerHTML()에 해당 text() : 자바스크립트의 innerText()에 해당 append() : 안에 추가 after

2023년 7월 24일
·
4개의 댓글
·
post-thumbnail

Front-end 국비지원 #032일

JavaScript 1. function- input output > function name(parameter1,parameter2,... ){실행문(코드)} = 특정 기능을 수행하도록 작성된 코드 블록 ex)01 *밖으로 printHello(); 함수를 불러와야 실행이 된다. > 결과 값 : Hello ex)02 *파라미터로 메세지를 전달하면 전달된 메세지가 나옴 > 첫번째 결과 값 : hi sehyeon 두번째 결과 값 : hi joo 2. parameters 파라미터(매개변수) 함수를 정의할 때 나열된 변수를 뜻하며, 함수를 호출 할 때 input되는 데이터를 가르키기 위해 사용된다. 매개변수(parameter, 파라미터)는 변수의 특별한 한 종류로서 함수 등에 input으로 제공되는 데이터를 말한다. 매개변수는 하나의 속성값을 받을 수도 있고, object를 받을 수도 있다. 매개변수의 기본값도 미리 설정해 매개변

2022년 11월 29일
·
0개의 댓글
·

Shop bán áo quần lót uy tín

đồ lót có tầm quan trọng cao lớn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lại thường không được xem trọng khi chọn lựa bởi rất đông người cho rằng chính là mặt hàng không có bất kì ai nhìn thấy. Nhưng trên thực ra, đồ lót chính là món đồ gắn bó & liên quan với cơ thể kinh khủng nhất từng ngày. Mặc nội y đẹp giúp bạn thêm thỏa sức tự tin và được tôn dáng khi mặc các trang phục bên ngoài. Vậy phải chung khi chọn âu phục lót là gì? Chất liệu: Chọn dòng sản phẩm có chất liệu quyến rũ, tính giãn nở tốt & thấ

2022년 8월 31일
·
0개의 댓글
·
post-thumbnail

[CS] MongoDB CRUD(심화) Day-54

어렵다... MongoDB 비교 연산자 $eq $gt $gte $ne $lt $lte $eq = Equal To 지정된 값이 서로 같거나 같이 않은지 여부를 확인 할 수 있다. 반대되는 개념으로 $ne (Not Equal to)가 있다. $ne !== Not Equal To $eq 와 반대되는 개념으로 지정된 값이 같지 않은 것을 찾을 때 사용 $gt > Greater Than $lt와 반대되는 개념으로 주어진 값보다 큰 지, 작은 지를 비교할 때 사용된다. $lt = Greater Than or Equal To 크거나 동일한지, 또는 작거나 동

2022년 1월 30일
·
0개의 댓글
·
post-thumbnail

[LT] SORT / bubble sort

Bubble Sort 버블정렬의 기본적인 구조 인접한 두 요소를 비교한다. 첫번째 인덱스의 값과 두번째 인덱스의 값, 두번째 인덱스의 값과 세번째 인덱스의 값을 비교하여, 정렬하는 방법이다. arr = [5,4,3,2,1]이라고 하는 배열의 예를 들면, 이런 정렬을 전체 배열의 길이만큼 반복을 하는데, 이 때 이미 가장 마지막 자리 한 자리는 위치가 지정이 되므로 순회를 하지 않아도 된다. 그래서 자리를 바꾸는 행위는 (전체 배열의 길이 -1 -위치가 정해진 자리 수) 만큼만 순회를 하면 된다. 다시 말하면 시간복잡도는 for loop을 2번 적용하기 때문에 제곱이 된다. 그래서 효율적이지는 못한 정렬 방법이라고 생각이 되지만, 상대적으로 다른 정렬에 비해서 쉽게 작성할 수 있다. 처음에는 아래와 같이 풀었는데, 마지막 문제인 Advanced문제가 해결이 안되었다. 알고보니까 효율성?의 문제였는데, 사실 시간복잡도에 대

2021년 1월 30일
·
0개의 댓글
·