[Vue.js] vue-router.js cdn 오류

jen·2022년 2월 25일
0

Vue.js

목록 보기
2/4
<script src="https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js"></script>

cdn 주소를 쓰고 있었는데 갑자기 안됬음

https://v3.router.vuejs.org/installation.html

홈페이지에도 잘못 기재 되있는거 같음 (v3.x)

<script src="https://unpkg.com/vue-router@3"></script>

이걸로 하니까 됨..

버전 4는 https://unpkg.com/vue-router@4

0개의 댓글