Prisma

1.What is Prisma? [Prisma]

post-thumbnail

2.Working with Prisma Client[Prisma]

post-thumbnail

3.CRUD[Prisma]

post-thumbnail

4.Select fields[Prisma]

post-thumbnail

5.Relation queries[Prisma]

post-thumbnail

6.Filtering and sorting[Prisma]

post-thumbnail

7.Working with fields[Prisma]

post-thumbnail

8.Pagination [Prisma]

post-thumbnail

9.Aggregation, grouping, and summarizing[Prisma]

post-thumbnail

10.Transactions and batch queries[Prisma]

post-thumbnail